Eksternalizacija funkcije informacione bezbjednosti i usklađenosti

Eksternalizacija funkcije informacione bezbjednosti može pružiti srtučno znanje, bolji fokus na efektivnost troškova, bezbjednost i agilnost.

U okviru naših usluga razvili smo mogućnost ugovaranja (eksternalizacije) funkcije informacione bezbjednosti kao odgovor na rastuće potrebe za znanjem i kompetencijama, sa jedne i nedostatkom kvalifikovanih stručnjaka, sa druge strane. Ponuda je kreirana da zadovolji potrebe najšireg kruga korisnika, uključujući i korisnike koji su zakonski ili regulatorno obavezani na poštovanje standarda informacione bezbjednosti.

Ova usluga je podržana našim GRC softverskim rešenjem, koje omogućava jednostavnu komunikaciju i saradnju među zainteresovanim stranama i kombinovanje softverskih rezultata različitih softvera uključenim u procese bezbjednosti.

Naši klijenti mogu da ostanu u toku sa najnovijim informacijama i aktivno učestvuju u procesima bezbednosti, zahvaljujući korisničkom interfejsu našeg GRC softvera. Takođe, podržavamo međusobno definisane kontrole za održavanje usaglašenosti kako bismo osigurali da naši klijenti ispune potrebne regulatorne zahteve ili dobre prakse.

U cjelini, naša usluga integrisana sa našim GRC softverskim rešenjem, nudi sveobuhvatan pristup informacionoj bezbjednosti koji prioritetno ističe komunikaciju, saradnju i usaglašenost, ranu promociju bezbjednosnog dizajna.

Osnovna usluga uključuje redovne izveštaje sa pregledom upravnog odbora, podršku u dizajniranju bezbednosti, izveštavanje o incidentima i procene rizika. Klijenti mogu dodati više od 30 dodatnih bezbednosnih usluga.

Pružanjem mogućnosti eksternalizacije ISO (Information Security Officer) funkcija ostvaruje se značajna materijalna ušteda kroz eliminisanje troškova:

-          edukacije ISO-a

-          sertifikacije i održavanja sertifikata ISO-a

-          troškova zaposlenih i održavanja bezbjednosne spremnosti zaposlenih.

Rad naših sertifikovanih profesionalca se bazira na dugogodišnjem iskustvu, znanju, vještinama i objektivnosti u upravljanju informacionom bezbjednošću, kontinuitetom poslovanja, procjeni rizika i edukovanju zaposlenih.

Angažman još obuhvata:

-           uspostavljanje, održavanje i briga o efikasnosti sistema informacione bezbjednosti

-          davanje preporuka za poboljšanje postojećih sigurnosnih kontrola i procesa, kao i formulisanje novih politika i procedura po potrebi

-          definisanje obaveza i odgovornosti u upravljanju rizicima

-          identifikacija i procjena rizika i smanjivanje istih na prihvatljiv nivo

-          prikupljanje informacija o incidentima i izloženosti rizicima i priprema odgovora na incidente

-          uspostavljanje i redovno testiranje kontinuiteta poslovanja

-          izvještavanje Uprave organizacije

-          edukovanje i podizanje svijesti zaposlenih o informacionoj bezbjednosti (program svjesnosti)

-          sve ostale aktivnosti u vezi informacione bezbjednosti u skladu sa poslovnim potrebama i regulatornim zahtjevima.