Eksternalizacija funkcije informacione bezbjednosti i bezbjednosna usklađenost

Eksternalizacija funkcije informacione bezbjednosti može pružiti srtučno znanje, bolji fokus na efektivnost troškova, bezbjednost i agilnost.

U okviru naših usluga razvili smo mogućnost ugovaranja (eksternalizacije) funkcije informacione bezbjednosti kao odgovor na rastuće potrebe za znanjem i kompetencijama, sa jedne i nedostatkom kvalifikovanih stručnjaka, sa druge strane. Ponuda je kreirana da zadovolji potrebe najšireg kruga korisnika, uključujući i korisnike koji su zakonski ili regulatorno obavezani na poštovanje standarda informacione bezbjednosti.

Pružanjem mogućnosti eksternalizacije ISO (Information Security Officer) funkcija ostvaruje se značajna materijalna ušteda kroz eliminisanje troškova:

-          edukacije ISO-a

-          sertifikacije i održavanja sertifikata ISO-a

-          troškova zaposlenih i održavanja bezbjednosne spremenosti zaposlenih.

Rad naših sertifikovanih profesionalca se bazira na dugogodišnjem iskustvu, znanju, vještinama i objektivnosti u upravljanju informacionom bezbjednošću, kontinuitetom poslovanja, procjeni rizika i edukovanju zaposlenih.

Angažman obuhvata:

-           uspostavljanje, održavanje i briga o efikasnosti sistema informacione bezbjednosti

-          davanje preporuka za poboljšanje postojećih sigurnosnih kontrola i procesa, kao i formulisanje novih politika i procedura po potrebi

-          definisanje obaveza i odgovornosti u upravljanju rizicima

-          identifikacija i procjena rizika i smanjivanje istih na prihvatljiv nivo

-          prikupljanje informacija o incidentima i izloženosti rizicima i priprema odgovora na incidente

-          uspostavljanje i redovno testiranje kontinuiteta poslovanja

-          izvještavanje Uprave organizacije

-          edukovanje i podizanje svijesti zaposlenih o informacionoj bezbjednosti (program svjesnosti)

-          sve ostale aktivnosti u vezi informacione bezbjednosti u skladu sa poslovnim potrebama i regulatornim zahtjevima.